Tel. +370 682 14835

Korupcijos prevencija

                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                   Skuodo rajono savivaldybės

                                                                                                   priešgaisrinės tarnybos

                                                                                                   viršininko 2017 m. liepos 25 d.

                                                                                                   įsakymu Nr. V-15

 

KOVOS SU KORUPCIJA SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖJE TARNYBOJE PROGRAMA

 I. BENDROJI DALIS 

1. Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos korupcijos prevencijos programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 ,,Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
2. Programa skirta korupcijos prevencijai Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje.
3. Programoje pateikiami korupcijos prevencijos Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje tikslai ir uždaviniai, bendrosios ir specialiosios korupcijos prevencijos priemonės. 

II. GALIMŲ KORUPCIJOS PRIELAIDŲ APLINKOS ANALIZĖ

 4. Galimos korupcijos įstaigoje prielaidos:

4.1. nepakankamas ugniagesių gelbėtojų ir kitų specialistų darbo užmokestis ir pan.

4.2. teisės aktų netobulumas, dažnas jų keitimas;

4.3. kokybės sistemų ir reglamentų stoka;

4.4. žemas aprūpinimo informacinėmis technologijomis lygis ir pan.;

4.5. visuomenės požiūris į korupciją neapibrėžtumas ir prieštaringumas, nesipriešinimas korumpuotiems darbuotojams. 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Programos tikslai:

5.1. įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje.

5.2. šalinti prielaidas pasinaudoti tarnybine padėtimi savanaudiškiems tikslams.

5.3. reaguoti į gyventojų nuomonę.

6. Programos uždaviniai:

6.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą įstaigos ilgalaikės kovos su korupcija įgyvendinimą;

6.2. nustatyti įstaigos korupcijos paveiktas sritis, sąlygas korupcijai atsirasti bei plisti ir teikti siūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;

6.3. užtikrinti, kad kuo greičiau būtų nustatomi korupciniai teisės pažeidimais įtariami asmenys ir įgyvendinamas teisės pažeidėjų neišvengiamos teisinės atsakomybės principas;

6.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms ir įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę.

 IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

7. Korupcijos prevencijos tikslas – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje.
8. Korupcijos prevencijos priemonės:

 8.1. korupcijos pasireiškimo nustatymas;

8.2.  korupcijos rizikos analizė;

8.3. teisės aktuose įtvirtinimo ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas;

8.4. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas. 

V. GALIMOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO SĄLYGOS

 9. Išskiriamos veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:

9.1. viešieji pirkimai;

9.2. resursų naudojimas;

9.3. veiklos apskaita. 

VI. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMAS 

10. Kovos su galima korupcija rezultatai vertinami vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

10.1. įvykdytų ir neįvykdytų korupcijos prevencijos priemonių skaičiumi;

10.2. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiumi;

10.3. oficialių pranešimų apie tariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis.      

VII. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

11. Už antikorupcinius veiksmus, įskaitant šios programos nuostatų įgyvendinimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje, atsako Įstaigos darbuotojai.

12. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo Įstaigoje kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos klausimais vykdo atsakingas Įstaigos darbuotojas ir Įstaigos viršininkas.
13. Kartą per metus Įstaigos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikia Įstaigos viršininkui ataskaitą apie korupcijos programos priemonių vykdymą.
14. Kovos su galima korupcija rezultatai vertinami vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

       14.1. įvykdytų ir neįvykdytų korupcijos prevencijos priemonių skaičiumi;

       14.2. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičiumi;

       14.3. oficialių pranešimų apie tariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykiu.

       14.4. specialių radijo, televizijos laidų, straipsnių spaudos leidiniuose, pranešimų konferencijose, seminaruose, darbo posėdžiuose skaičiumi.

15. Šiai programai įgyvendinti sudaromas veiksmų planas, kuris nustato įgyvendinimo priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
16. Korupcinė situacija vertinama ir šios programos nuostatos bei antikorupcinės veiklos prioritetinės kryptys peržiūrimos ir papildomos kiekvienais metais. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Kovos su korupcija Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje programos įgyvendinimo priemonių planas (toliau – planas) yra neatskiriama programos dalis. Planas tvirtinamas ir atnaujinamas atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo įstaigoje sritis ir šios programos įgyvendinimą.
18. Programa skelbiama Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos internetinėje svetainėje.