Tel. +370 682 14835

Įstatai

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-115 

 

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Biudžetinės įstaigos Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos (toliau – tarnybos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, veiklos tikslus ir funkcijas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.
  2. Tarnybos pavadinimas – biudžetinė įstaiga Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.
  3. Tarnybos teisinė forma: biudžetinė įstaiga.
  4. Tarnybos savininkas – Skuodo rajono savivaldybė, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Skuodo rajono savivaldybės taryba.
  5. Tarnyba – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendinantis savininko funkcijas ir išlaikomas iš savivaldybės biudžeto asignavimų, turintis antspaudą, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.
  6. Tarnybos buveinė: Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas.
  7. Tarnybą sudaro 3 ugniagesių komandos:

7.1. Barstyčių ugniagesių komanda;

7.2. Ylakių ugniagesių komanda;

7.3. Mosėdžio ugniagesių komanda.

8. Tarnybos komandos yra tarnybos struktūriniai padaliniai.

9. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiais, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

10. Tarnyba yra paramos gavėja.

11. Tarnybos veikla neterminuota.

 

II SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

12. Tarnyba pagal veiklos pobūdį yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis.

13. Tarnybos veiklos tikslai:

13.1. gesinti gaisrus, atlikti žmonių ir turto gelbėjimo darbus;

13.2. gelbėti žmones ir turtą avarijų, gaivalinių nelaimių ir kitų ekstremalių situacijų metu;

13.3 vykdyti pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų bei stichinių nelaimių atvejais;

13.4. dalyvauti vykdant gaisrų prevencijos, gesinimo ir tyrimo programas;

13.5. teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, vykdančiai įstaigai informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms įgyvendinti, ir paramą vykdant švietimą priešgaisrinės saugos srityje;

13.6. organizuoti savivaldybės teritorijos gyventojų švietimą priešgaisrinės saugos klausimais;

13.7. skatinti Skuodo rajono savivaldybės teritorijos gyventojų, visuomeninių organizacijų, savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje, pagal kompetenciją įgyvendinti kitas gaisrų prevencijos priemones.

14. Tarnyba, įgyvendindama išvardytus tikslus, atlieka šias funkcijas:

14.1. organizuoja ir kontroliuoja profesinio saugumo veiklą, atsako už darbų saugą ugniagesių komandose;

14.2. gesindama gaisrus bei atlikdama pirminius gelbėjimo darbus, bendradarbiauja su kitomis Skuodo rajono savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, civilinės saugos, priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir kitomis tarnybomis;

14.3. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus, informaciją Savivaldybės administracijai priešgaisrinės būklės ir materialaus aprūpinimo gerinimo bei kitais įstaigos veiklos klausimais;

14.4. teikia informaciją priešgaisrinės saugos klausimais įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, veikiančioms Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje;

14.5. organizuoja ir skatina tarnybos darbuotojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

14.6. bendradarbiauja su Priešgaisrinės apsaugos ir gebėjimo departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (toliau – Klaipėdos PGV) Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (toliau – Skuodo PGT) organizuojant tarnybos darbuotojų mokymą ir pasirengimą likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ir incidentus, dalyvauja organizuojamose pratybose ir mokymuose;

14.7. kontroliuoja priešgaisrinių vandens šaltinių (gaisrinių hidrantų, rezervuarų, kitų vandens telkinių) bei privažiavimų prie jų būklę, apie rastus pažeidimus informuoja Savivaldybės administraciją, rajono tarnybas ir įstaigas, Klaipėdos PGV  Skuodo PGT;

14.8. vykdo savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas.

14.9. teikia mokamas paslaugas pagal Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.

 

III SKYRIUS

 SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA 

15. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Skuodo rajono savivaldybės tarybos – kompetencija:

15.1. tvirtina tarnybos nuostatus;

15.2. priima sprendimą dėl tarnybos buveinės pakeitimo;

15.3. priima sprendimą dėl tarnybos reorganizavimo ar likvidavimo;

15.4. priima sprendimą dėl tarnybos padalinio steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

15.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

15.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir tarnybos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

IV SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

16. Vykdydama nuostatuose numatytą veiklą, tarnyba turi šias teises:

16.1. užsiimti nuostatuose numatyta veikla;

16.2. naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą bei disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;

16.3. naudoti tarnybos lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

16.4. kreiptis į Savivaldybės tarybą dėl nuostatų pakeitimo bei kitais klausimais;

16.5. atsiskaityti už pateiktas prekes ir atliktus darbus bei paslaugas bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

16.6. gauti paramą;

16.7. teisės aktų nustatyta tvarka pirkti prekes, paslaugas, darbus, reikalingus tarnybos veiklai, ir už juos atsiskaityti.

17. Tarnybos pareigos:

17.1. vykdyti nustatytas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo funkcijas;

17.2. užtikrinti tarnybos padalinių nuolatinę parengtį nustatytoms funkcijoms vykdyti;

17.3. formuoti padaliniams privalomas veiklos užduotis ir kontroliuoti jų įgyvendinimą;

17.4. nustatyta tvarka informuoti Savivaldybės tarybą ir Skuodo PGT apie aptarnaujamoje teritorijoje įvykusius ekstremalius įvykius ir situacijas, dalyvauti juos likviduojant;

17.5. gesinant gaisrus bei atliekant pirminius gelbėjimo darbus, bendradarbiauti su savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, civilinės saugos ir kitomis tarnybomis, Skuodo PGT;

17.6. vykdyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM, Skuodo PGT gaisro gesinimo ar gelbėjimo darbų vadovo nurodymus;

17.7. bendradarbiauti su Skuodo PGT organizuojant ugniagesių gelbėtojų mokymą ir pasirengimą likviduoti ekstremalias situacijas, įvykius ir incidentus, dalyvauti organizuojamose pratybose ir mokymuose;

17.8. remdamasi Skuodo PGT teikiama praktine ir metodine pagalba, rekomendacijomis, organizuoti ir vykdyti ugniagesių komandų darbuotojų parengimą;

17.9. užtikrinti savo darbuotojams darbo sąlygas, atitinkančias nustatytus darbų saugos reikalavimus;

17.10. vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis;

17.11. naudoti iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas nuostatuose nurodytai veiklai;

17.12. garantuoti tarnybos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;

17.13. rengti sąmatų projektus;

17.14. nustatyta tvarka nagrinėti juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir pagal savo kompetenciją imtis priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.

 

V SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

18. Tarnybai vadovauja tarnybos viršininkas, kurį į darbą konkurso būdu priima ir iš jo atleidžia Skuodo rajono savivaldybės meras.

19. Tarnybos viršininko pareigos:

19.1. organizuoti tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami tarnybos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

19.2. užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir tarnybos nuostatų;

19.3. nustatyta tvarka priimti ir atleisti tarnybos darbuotojus;

19.4. tvirtinti tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

19.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatyti tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir užmokestį, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio fondo;

19.6. tvirtinti tarnybos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

19.7. atsakyti už tarnybos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;

19.8. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus;

19.9. atstovauti tarnybai teisme ir kitose institucijose;

19.10. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

19.11. užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

19.12. organizuoti savanorių ugniagesių veiklą;

19.13. turėti kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams ir pagal teisės aktus priskiriamos tarnybos viršininko kompetencijai.

20. Tarnybos buhalterinę apskaitą tvarko Skuodo rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centras.

 

VI SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS 

21. Tarnyboje dirbančių darbuotojų teisinius santykius tarnyboje reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

22. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

TARNYBOS TURTAS IR LĖŠOS 

23. Tarnyba patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybei ir rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu.

24. Tarnybos turtas negali būti parduotas, perleistas, įkeistas. Juo negalima laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolės vykdymo. Tarnybos turto dalis, suderinus su steigėju, gali būti išnuomota arba perleista teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Tarnybos lėšų šaltiniai:

25.1. Skuodo rajono savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai;

25.2. lėšos, gaunamos kaip parama;

25.3. kitos teisėtai įgytos lėšos.

26. Lėšos naudojamos tarnybos veiklai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Pripažintos nereikalingu arba netinkamu naudoti materialiosios vertybės nurašomos ar realizuojamos rajono Savivaldybės tarybos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

28. Kai tarnybos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami įstatymų nustatytais terminais ir tvarka įstaigos interneto svetainėje ir Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

29. Kiti tarnybos pranešimai ir informacija kreditoriams, kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

30. Tarnyba reorganizuojama, pertvarkoma arba likviduojama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais juridinių asmenų reorganizavimo ir likvidavimo pagrindais.

31. Tarnybos nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, pakeisti tarnybos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos.